Δράση Α “Προπαρασκευαστικές Δράσεις”

 • Παραδοτέο A1.D2, Έκθεση χαρτογράφησης ενδιαφερόμενων μερών, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
  LIFE-IP CEI-GR_A1D2_1.0_Έκθεση ενδιαφερ μερών
 • Παραδοτέο A1.D3, Έκθεση για τη συλλογή δεδομένων από τα ενδιαφερόμενα μέρη
  LIFE-IP CEI-GR_Α1D3_1.0_Έκθεση αποτελ έρευνας
 • Παραδοτέο Α1.D4, Εκτίμηση Αναγκών Κατάρτισης και Σχέδιο Δέσμευσης Ενδιαφερόμενων Μερών
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A1D4_1.0_Κατάρτιση και δέσμευση ενδ μερών
 • Παραδοτέο A1.D6, Προμελέτη εφαρμογής του ΠΟΠ στον Δήμο ΒΒΒ και Υφιστάμενη Κατάσταση σε εθνικό επίπεδο
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A1D6_1.0_Προμελέτη ΠΟΠ ΔΒΒΒ Υφιστ Κατάσταση
 • Παραδοτέο A1.D7, Μελέτη Πλήρους Εφαρμογής του ΠΟΠ στον Δήμο ΒΒΒ
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A1D7_2.0_Μελέτη Εφαρμ ΠΟΠ ΔΒΒΒ
 • Παραδοτέο Α2.D1, Προμελέτη για το ΟΠΣ του Δήμου Θεσ/κης
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A2D1_1.0_Προμελέτη ΟΠΣ Θεσ
 • Παραδοτέο A2.D2, Τεχνοοικονομική ανάλυση λειτουργίας ΟΠΣ Δήμου Θεσσαλονίκης
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A2D2_1.0_Τεχνοοικον ανάλυση ΟΠΣ Δ. Θεσ
 • Παραδοτέο A2.D4A, Προμελέτη ΟΠΣ του Δήμου Αθηναίων
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_Α2D4A_1.0_Προμελέτη ΟΠΣ Αθην
 • Παραδοτέo A2.D4B, Προμελέτη ΟΠΣ του Δήμου ΒΒΒ
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A2D4B_1.0_Προμελέτη ΟΠΣ ΒΒΒ
 • Παραδοτέο A2.D5A, Tεχνοοικονομική ανάλυση λειτουργίας ΟΠΣ Δήμου Αθηναίων
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_Α2D5A_1.0_Τεχνοοικον ανάλυση ΟΠΣ Δ. Αθην
 • Παραδοτέο A2.D5B, Τεχνοοικονομική ανάλυση για το ΟΠΣ στον ΔΒΒΒ
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A2.D5B_1.0_Τεχνοοικον αναλ ΟΠΣ ΔΒΒΒ
 • Παραδοτέο A2.D19, Έκθεση (μελέτη) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A2D19_2.0_HHW W Macedonia
 • Παραδοτέο A2.D20, Έκθεση (μελέτη) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων στον Δήμο Αθηναίων
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A2D20_2.0_HHW ΜοΑ
 • Παραδοτέο Α3.D4A, Οδηγός για τον σχεδιασμό συστήματος χωριστής συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A3D4A, Οδηγός χωριστ συλλογής ΕΟΑ
 • Παραδοτέο A3.D4B, Οδηγός εφαρμογής του Πληρώνω-όσο-Πετάω.
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A3.D4B_0.4_Οδηγός ΠΟΠ
 • Παραδοτέο A3.D5, Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης αποβλήτων τροφίμων και πρωτοβουλιών και η συσχέτιση τους/μεταφορά τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  Περίληψη LIFE-IP CEI-GR_A3D5_1.0_Προγράμματα πρόληψ αποβλ τροφ

Δράση C  “Δράσεις  Υλοποίησης”

Δράση D “Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου”

Δράση Ε “Ευαισθητοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου”

Δράση F ” Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου”

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο