Δράση Α “Προπαρασκευαστικές Δράσεις”

Δράση D “Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου”

  • Παραδοτέο D1.D2, Δείκτες, μεθοδολογίες και πρωτόκολλα/πηγές συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση της ΚΟ στην Ελλάδα
    LIFE-IP CEI-GR_D1D2_1.0_Δείκτες ΚΟ 

Δράση Ε “Ευαισθητοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου”

Δράση F ” Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου”

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο