C1 Κατασκευή και Λειτουργία των Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων:

Η δράση C1 προβλέπει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την κατασκευή και λειτουργία τριών Ολοκληρωμένων Πράσινων Κέντρων (ΟΠΣ) – ένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και δύο στο Δήμο Αθηναίων. Απώτερος στόχος αυτής της δράσης είναι να εξελίξει τα Πράσινα Σημεία έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα χώρο που δεν θα εξυπηρετεί μόνο τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, αλλά και την εκ νέου προώθηση των αντικειμένων (όπως έπιπλα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ρούχα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.) για την επαναχρησιμοποίηση ή την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίησή τους. Τα εν λόγω ΟΠΣ αναμένεται να συμβάλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και να προβάλουν την κοινωνική διάσταση των σημείων συλλογής αποβλήτων (π.χ. η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας). Ειδικότερα, το ΟΠΣ της Αθήνας θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως σημείο συλλογής για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα (δράση C3).

C2 Εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιλεγμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές:

Στη διάρκεια της εφαρμογής αυτής της δράσης προβλέπεται να αναπτυχθεί η λειτουργία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε τέσσερις νησιωτικές και μία ορεινή περιοχή (Αλόννησος, Πάρος & Αντίπαρος, Θήρα, Τήνος και Δήμος Ναυπακτίας). Με βάση τα αποτελέσματα της δράσης A2, αυτή η ενέργεια θα υλοποιηθεί σε τρία διαδοχικά στάδια: εγκατάσταση απαραίτητων υποδομών και δικτύων συλλογής, αδειοδότηση λειτουργίας υποδομών, όπου αυτό απαιτείται, και λειτουργία του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στις πιλοτικές περιοχές με διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται, για τη βέλτιστη απόδοσή του.

C3 Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων:

Αν και τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα έχουν μικρό μερίδιο στα συνολικά παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα, η χωριστή συλλογή τους είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται η ανάπτυξη σε πλήρη κλίμακα της διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, διαλογή και μεταφορά για περαιτέρω διαχείριση) σε δύο πιλοτικές περιοχές, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Αθηναίων. Οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες υλοποίησης της δράσης (δηλαδή μελέτες, δεδομένα κ.λπ.) προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης A2.4. Η δράση περιλαμβάνει, επίσης, την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους τύπους, τη συλλογή και τη διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.

C4 Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων:

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος για την παρακολούθηση και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από την παραγωγή έως την κατανάλωση (πρωτογενής παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση, λιανική πώληση και άλλη διανομή τροφίμων, εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης, νοικοκυριά) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία (ΕΣΚΟ) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851. Η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων, την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την ετήσια καταγραφή τους στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής πολιτικών, δράσεων και πρακτικών πρόληψης αποβλήτων τροφίμων. Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη λειτουργία εξειδικευμένης πλατφόρμας που θα αποτελέσει κόμβο για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, ενώ προβλέπονται παράλληλα δράσεις επίδειξης πρόληψης σπατάλης τροφίμων και μείωσης απωλειών τροφίμων, όπως για τους δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

C5 Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής:

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η εφαρμογή επιλογών διαχείρισης αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα, με βάση τη μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί στη δράση Α3.1, και η ανάπτυξη τοπικών ή/και περιφερειακών συμμαχιών. Η δράση αυτή βασίζεται στην προσέγγιση «system-thinking» (συστημική σκέψη), μια σημαντική πτυχή του επιχειρηματικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

C6 Εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας:

Με απώτερο στόχο την υποστήριξη και τη διάδοση της κυκλικής οικονομίας, η δράση C6 θα θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για την κυκλική οικονομία στα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και την ενσωμάτωση δεικτών κυκλικής οικονομίας και τεχνικών προδιαγραφών σχετικών με τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης, μέσω αυτής της δράσης, προβλέπεται η ανάπτυξη ή ενημέρωση προτύπων για δευτερογενή υλικά και η εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω» στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

C7 Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού:

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός υψηλής ποιότητας μηχανισμού διάδοσης της κυκλικής οικονομίας, ο οποίος διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργειών με άλλες πολιτικές της ΕΕ και ενσωματώνει τους στόχους του έργου σε αυτές. Η δράση C7 αναμένεται να «μεταφέρει» γνώσεις και δεξιότητες, να αναπτύξει και να εκμεταλλευτεί τους διαύλους επικοινωνίας και να διερευνήσει περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, ενέργειες οι οποίες απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του έργου. Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της δράσης, προβλέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: α) σεμινάρια ειδικής θεματολογίας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών, β) ένα φόρουμ πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, με απώτερο στόχο τη θέσπιση μιας Εθνικής Εθελοντικής Συμφωνίας, γ) εξ αποστάσεως κατάρτιση των ενδιαφερομένων μερών και δ) ένα ηλεκτρονικό εθνικό αποθετήριο για την κυκλική οικονομία.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο