1

Λειτουργία τριών (3) Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων (1 στον Δήμο Θεσσαλονίκης & 2 στον Δήμο Αθηναίων), που εκτός από τη χωριστή συλ¬λογή αποβλήτων θα εξυπηρετούν δράσεις επανα¬χρησιμοποίησης

2

Ανάπτυξη και λειτουργία πέντε (5) συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων εφαρμό­ζοντας την ιεράρχηση αποβλήτων και τη νέα νομο­θετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας (4 σε νησιά: Τήνο, Αλόννησο, Θήρα, Πάρο & Αντίπαρο και 1 σε ορει­νό δήμο: Ναυπακτία)

3

Ανάπτυξη και λειτουργία δύο (2) συστημάτων συλ­λογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών απο­βλήτων (στον Δήμο Αθηναίων και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

4

Πλήρης εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πε­τάω» (Pay-As-You-Throw) στον Δήμο Βάρης-Βού­λας-Βουλιαγμένης

5

Καταγραφή και παρακολούθηση παραγωγής απο­βλήτων τροφίμων στην Ελλάδα

6

Ανάπτυξη πλατφόρμας παρακολούθησης και φό­ρουμ για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων

7

Ανάπτυξη και λειτουργία ενός Βιωματικού Πάρκου Ανακύκλωσης, Επιδιόρθωσης και Επαναχρησιμο­ποίησης στη Θεσσαλονίκη

8

Ανάπτυξη και λειτουργία ενός Βιωματικού Πάρκου Επισκευής και Επαναχρησιμοποίησης στη Θεσσαλονίκη

9

Ανάπτυξη εθνικών δεικτών και δημιουργία παρατη­ρητηρίου για την κυκλική οικονομία

10

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (αποθε­τήριο) για την κυκλική οικονομία

11

Ανάπτυξη έως δέκα (10) νέων προτύπων για δευ­τερογενή υλικά

12

Διοργάνωση δεκατριών (13) περιφερειακών ενημερωτικών ημερίδων

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο