-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Ενημερωτική Παρουσίαση)

– Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Ενημερωτικό Τρίπτυχο)

Ενημερωτική Πινακίδα Έργου

Roll-up Banner Έργου

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο