Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
    LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

    Χρηματοδότηση

    Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

    Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

    Πράσινο Ταμείο