Διεξαγωγή Έρευνας για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece
Συμμετοχή LIFE-IP CEI-Greece στο Athens Circular Forum II στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας, 31/05/21-01/06/21
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους
Σχέδιο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του LIFE-IP CEI-Greece
Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης»
previous arrow
next arrow
Slider

Η κυκλική οικονομία αποκαλείται συχνά βιομηχανικό ή οικονομικό σύστημα ή έκφανση οικονομικών μοντέλων. Κοινός στόχος αυτών είναι η κατάργηση του παραδοσιακού γραμμικού μοντέλου της οικονομίας το οποίο στηρίζεται στην “εξόρυξη-χρήση-απόρριψη”. Μέσα από την κυκλική οικονομία επιδιώκεται η δημιουργία κύκλων, μέσα από τους οποίους οι πρώτες ύλες, τα εξαρτήματα και τα προϊόντα, χάνουν όσο το δυνατόν λιγότερη από την αξία τους.

Ταυτόχρονα επιδιώκει τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και συστημικής σκέψης. Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, αποσυναρμολογήσιμα, επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα μέσα από τεχνικούς ή βιολογικούς κύκλους. Προτεραιότητα δίνεται σε ότι έχει ήδη φτιαχτεί π.χ. επανακατασκευή, ενώ η κατασκευή νέων προϊόντων στρέφεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμους πόρους και πρώτες ύλες, εξαλείφοντας όσο γίνεται δυνατόν τις τοξικές ουσίες μέσα σε αυτά.

Έτσι εισέρχονται στην αγορά τα δευτερογενή υλικά, που προκύπτουν από την επεξεργασία αποβλήτων ή προϊόντων, αντικαθιστώντας τις πρώτες ύλες που προκύπτουν από την εξόρυξη. Κλειδί στην κυκλική οικονομία αποτελεί η αποϋλοποίηση. Συνοδεύεται συχνά από την παροχή προϊόντων ως υπηρεσίες και οδηγείται από καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που επηρεάζουν τις παραδοσιακές καταναλωτικές συνήθειες.

Ο όρος «κυκλική οικονομία» έχει αρχίσει να εμφανίζεται συχνά πλέον στη δημοσιότητα, πέραν της χρήσης του στους επιστημονικούς κύκλους. Δεν υπάρχει ένας απόλυτος ορισμός του όρου, αφού αυτός τις περισσότερες φορές εξαρτάται από τους χρήστες, το κοινό ή την οπτική γωνία. Αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες πτυχές της κυκλικής οικονομίας που συνδέονται με πιο γνωστές και παραδοσιακές έννοιες, όπως η ανακύκλωση, δημιουργεί συχνά μια δυσκολία στην κατανόηση της ευρύτητας του όρου.

Οι παραπάνω διαδικασίες δημιουργούν αλυσίδες αξίας, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην κυκλική οικονομία να στηρίξει νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να είναι έμμεσα ή άμεσα κυκλικές, με τις τελευταίες να χωρίζονται σε αυτές που την καθιστούν εφικτή (enablers) και αυτές που την εφαρμόζουν (core). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόσφατης μελέτης1 , η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην οικονομία της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ΑΕΠ της ΕΕ κατά επιπλέον 0,5 % έως το 2030, με τη δημιουργία περίπου 700.000 νέων θέσεων εργασίας.

1 Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018), Impacts of circular economy policies on the labour market.

Θεσμικό Πλαίσιο

Οι κατευθύνσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα, 2008/98/ΕΕ όπως έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον στο πλαίσιο του Ν. 4042/2012 και τροποποιηθεί από την Οδηγία 2018/851/ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο