Στο πλαίσιο του έργου  LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”, πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου 2022 ενημερωτικές συναντήσεις εργασίας στους δήμους Πάρου και Αντιπάρου, υπό τον συντονισμό των  δήμων και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ,  με εκπροσώπους φορέων του κλάδου του τουρισμού σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και τις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας από τον κλάδο του τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις επικείμενες δράσεις του έργου LIFE-IP CEI-Greece που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία σε επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές (Δράση C2).  Επίσης, οι τοπικοί φορείς ενημέρωσαν την ομάδα του έργου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του τουρισμού και για τις υφιστάμενες πρακτικές που εφαρμόζουν σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων που παράγουν. Παράλληλα, διατύπωσαν τις προτάσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στα νησιά της Πάρου και Αντιπάρου.

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των συναντήσεων της ομάδας του έργου με τους τοπικούς φορείς με σκοπό την υλοποίηση δράσεων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου.

Οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου συμμετέχουν στο έργο στο Ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-Greece που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με άλλους 17 στρατηγικούς εταίρους. Στο πλαίσιο του έργου, η Πάρος και η Αντίπαρος έχουν επιλεχθεί ως δύο από τα 5 πιλοτικά νησιά τα οποία θα αποτελέσουν πρότυπο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.