Ο συνδικαιούχος του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα” Δήμος Θήρας προσκαλεί εξειδικευμένο επιστήμονα να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για θέση εξωτερικού συνεργάτη (Τίτλος θέσης: ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού και / ή Οικονομικού) για την υποστήριξη του δήμου Θήρας στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο με ΑΔΑ: 6ΞΨΘΩΡΝ-ΩΑΝ.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.