Ο Δήμος Θεσσαλονίκης,  εταίρος του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα” απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου  με έναν -1- ΠΕ Διαχειριστή Έργου (Project Officer) στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “LIFE-IP CEI Greece , LIFE18 IPE/GR/000013”.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες της πρόκλησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 27/7/2022.