Εκκίνησε να λειτουργεί και είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους το Ψηφιακό Αποθετήριο Κυκλικής Οικονομίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα». Πρόκειται για μία συστηματικά οργανωμένη βάση δεδομένων με τα ισχύοντα εθνικά τυποποιητικά έγγραφα Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και όλες τις σχετικές με την εφαρμογή λειτουργίες, που θα ανανεώνεται συνεχώς για την παροχή πλήρους και άμεσης ενημέρωσης.

Η πρόσβαση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορέων και ενδιαφερόμενων μερών σε συστηματοποιημένη πληροφορία που αφορά σε πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια σχετικά με την κυκλική οικονομία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση αποβλήτων, στην περαιτέρω αξιοποίηση των αποβλήτων, σε θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, στην ανάπτυξη και προώθηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων κ.λπ.

https://ce-repository.gr/