Οι άνθρωποι που ζουν σήμερα στις αναπτυγμένες οικονομίες έχουν πρόσβαση σε πληθώρα προϊόντων τα οποία διατίθενται σε προσιτές τιμές. Η παραγωγή όμως τέτοιων προϊόντων σχετίζεται συχνά με την υπερβολική και εντατική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και με εκπομπές CO2, οι οποίες συνδέονται με την εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των πόρων.  Επιπρόσθετα, πολλά αντικείμενα χαλάνε εύκολα, χωρίς τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, επισκευής ή ανακύκλωσης, είτε κατασκευάζονται ως προϊόντα μίας χρήσης. Η λύση σχετικά με την εξάρτησή μας από τέτοιου είδους πόρους καθώς και όλα αυτά τα άχρηστα απόβλητα είναι η Κυκλική Οικονομία (ΚΟ). Η ΚΟ στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζονται τα προϊόντα και στην ενδυνάμωση των καταναλωτών προκειμένου να κάνουν βιώσιμες επιλογές για το περιβάλλον. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE με την συγχρηματοδότηση  σειράς έργων LIFE έχει συμβάλει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο απομάκρυνσης από το γραμμικό μοντέλο, υποστηρίζοντας έμπρακτα το σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ.

Δείτε εδώ πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στα αγγλικά) με βασικές πληροφορίες για την χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας από το πρόγραμμα LIFE, παραδείγματα σχετικών χρηματοδοτούμενων έργων από το LIFE 2014-2020, καθώς και χρονοδιάγραμμα  με την ιστορική εξέλιξη της πολιτικής της ΕΕ για την ΚΟ.