Για τη μετάβαση της χώρας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και τα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή και η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών της χώρας, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών, κοινωνικών και παραγωγικών παραγόντων.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece και ειδικότερα της προπαρασκευαστικής δράσης Α1 «Προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης, μελέτες εκκίνησης σε εθνικό επίπεδο και χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών», πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα για την κυκλική οικονομία το διάστημα Νοέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021, η οποία απευθύνθηκε στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που δύνανται να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας της χώρας.

Το βασικό αντικείμενο της έρευνας ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών αναφορικά με τις ενδεχόμενες ανάγκες επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα κυκλικής οικονομίας στον τομέα αρμοδιότητάς τους, τα συμπεράσματα των οποίων αποτελούν το υλικό βάσης για τον μετέπειτα σχεδιασμό των δράσεων οικοδόμησης δυναμικού που προβλέπονται να υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Κατά το σχεδιασμό της έρευνας θεωρήθηκε σκόπιμη η διεύρυνση του αντικειμένου της για τη συλλογή και καταγραφή των κρατουσών αντιλήψεων των φορέων αναφορικά με τη μετάβαση της χώρας στην κυκλική οικονομία (πχ. τομείς ενδιαφέροντος, προκλήσεις, προτεραιότητες και μέσα προώθησης), καθώς και των απόψεών τους σε ειδικότερες θεματικές ενδιαφέροντος του έργου, όπως η εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα και η διαμόρφωση προτύπων για τα δευτερογενή υλικά.

Αποτελέσματα έρευνας

Δείτε εδώ το παραδοτέο του έργου «Έκθεση συλλογής στοιχείων ενδιαφερόμενων μερών», που αποτελεί την έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την κυκλική οικονομία.
Βασικά Συμπεράσματα Έρευνας σελ. 67-69.