Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα τις «Προδιαγραφές στην Ανακύκλωση» πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της δράσης «Ανασκόπηση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση δευτερογενών υλικών» του έργου LIFE-IP CEI-Greece. Τη συνάντηση οργάνωσαν οι συνδικαιούχοι του έργου Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Πράσινο Ταμείο. Σε αυτήν συμμετείχαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως συντονιστής του έργου, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ως συνδικαιούχος του έργου, η βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλου ΑΝΑΜΕΤ ως ανακυκλωτής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ως συνδικαιούχος του έργου και διαχειριστής μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, η εταιρεία ανακύκλωσης πλαστικών Κ. Κανελλάκης Α.Ε., το σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ως αποδέκτης δευτερογενών υλικών, η εταιρεία ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Ν. Καϊσίδης Α.Β.Τ.Ε., ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) και στελέχη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κυκλική Οικονομία του ΥΠΕΝ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, μέσα από την παρουσίαση των επιτευγμάτων των παραγωγικών κλάδων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υλικών και αποτελούν τον κορμό της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας που θέλει να οικοδομήσει το έργο LIFE-IP CEI-Greece, παρουσιάστηκαν και οι ανάγκες για την βελτίωση των επιδόσεών τους. Οι φορείς ανάκτησης των υλικών με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ίδια την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση/κομποστοποίηση, μέσα από το ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, καλούνται να πετύχουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, υλοποιώντας έτσι το όραμα της κυκλικής οικονομίας. Σε αυτούς τους στόχους καλούνται να συμβάλλουν όλοι, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας, να μειωθεί η εθνική και η ευρωπαϊκή εξάρτηση από εισαγωγές αυτών, να δημιουργηθούν αλυσίδες αξίας και να προστατευτεί το περιβάλλον. Επίσης, μέσα από τη συνάντηση αναδείχθηκε ο ρόλος του έργου στον τομέα, που είναι η ανάπτυξη προτύπων για δευτερογενή υλικά.

Το κοινό συμπέρασμα από τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των συνομιλητών της συνάντησης ήταν η απαίτηση για κοινή προσπάθεια, με κατεύθυνση τη βελτίωση και την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες διαχείρισης των υλικών, καθώς και τη θωράκισή του με ρεαλιστικά πρότυπα και διαδικασίες. Μέσα από τις διαδικασίες προτυποποίησης, που ‘μεταφράζουν’ τις πολιτικές σε πρακτικές, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, δίνοντας μια δεύτερη, τρίτη ή και περισσότερες ευκαιρίες στα υλικά να γίνουν προϊόντα και όχι απόβλητα.

Ο γόνιμος διάλογος που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, ως βασικό εργαλείο, για την επίτευξη του σχεδίου καταγραφής αναγκών σε ελέγχους και πρότυπα σε όλα τα στάδια ανάκτησης αξίας των υλικών, και ευελπιστούμε να δώσει πολύτιμα συμπεράσματα και προτάσεις εφαρμογής για τη συνέχεια του έργου.