Παράταση έρευνας έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Στο πλαίσιο του έργου μας LIFE-IP CEI-Greece διεξάγεται έρευνα που στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων για την επιτυχή μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία, καθώς και στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενες ανάγκες οικοδόμησης του δυναμικού τους σε θέματα κυκλικής οικονομίας.  Ειδικότερα, έχει συνταχθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα (δημόσια διοίκηση, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, παραγωγικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, επιστημονική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα), ενώ περιλαμβάνει και εξειδικευμένες ερωτήσεις ανάλογα με την κατηγορία του φορέα.

Λόγω της συνεχούς απόκρισης των φορέων, η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα παρακαλούμε όπως πατήσετε στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFu5vwXjWjxs5jr5dhP8ud1sTOBduAiXAFt7HL6cg0Gr_bvg/viewform

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα.

Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.