Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece», (LIFE-IP CEI – Greece – LIFE18 IPE/GR 000013).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους βάσει της πρόσκλησης  (ΑΔΑ Ψ6ΛΡ4653Π8-5Σ7) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη
της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ημερομηνία ανάρτησης πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 16.12.2021).

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.