Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει αποστολή τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση των ενεργειακών και φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αστική αναγέννηση, καθώς και τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί τις περιβαλλοντικές πολιτικές της χώρας.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων που στόχο έχουν την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αποδοτική χρήση των πόρων και για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα, το ΥΠΕΝ είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (Α’ 24), όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε σχέση με την κυκλική οικονομία, το ΥΠΕΝ έχει εκπονήσει την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και το επιχειρησιακό της σχέδιο δράσης. Επιπλέον το Υπουργείο προεδρεύει της Διϋπουργικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου – Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, τα οποία θα αποτελέσουν όργανα μόνιμου χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών για την κυκλική οικονομία.

Το ΥΠΕΝ είναι ο συντονιστής του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με συμμετοχή σχεδόν σε όλες δράσεις του έργου. Για το Υπουργείο το έργο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο