Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι μια ανεξάρτητη νομική οντότητα, η οποία λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), που ιδρύθηκε το 2020 και είναι ο διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο κύριος στόχος του Οργανισμού είναι η εφαρμογή της πολιτικής που έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

Ο στόχος του Οργανισμού είναι διττός. Όσον αφορά τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ο Οργανισμός στοχεύει στο συντονισμό της εφαρμογής της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, με ειδικό στόχο την ομοιόμορφη επεξεργασία της συλλογής και τεκμηρίωσης των περιβαλλοντικών δεδομένων και τη μόνιμη παρακολούθηση και εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης.

Για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο ΟΦΥΠΕΚΑ: (α) συλλέγει, οργανώνει και επεξεργάζεται περαιτέρω πληροφορίες και δεδομένα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, και παρέχει επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη στις διάφορες τράπεζες δεδομένων του ΥΠΕΝ · (β) υποστηρίζει το ΥΠΕΝ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ελληνικής διοίκησης έναντι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος · (γ) παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στο ΥΠΕΝ και σε άλλα Υπουργεία για μέτρα, σχέδια, προγράμματα και δράσεις που απαιτούνται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία (δ) υποστηρίζει το ΥΠΕΝ, καθώς και άλλους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία, προώθηση και εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας της χώρας στους τομείς του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης · ε) αναπτύσσει και προτείνει προληπτικά μέτρα περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής · (στ) αναλαμβάνει την εκπόνηση ή την εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και την αλλαγή του κλίματος. Μεταξύ άλλων, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα πρέπει να συντάσσει ετήσια έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αξιολογώντας τους στόχους, τον προσανατολισμό και τα μέτρα της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του LIFE-IP, o ΟΦΥΠΕΚΑ είναι κυρίως υπεύθυνος για την ανάπτυξη δεικτών σχετικά με την κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο και για βασικούς οικονομικούς τομείς / αλυσίδες αξίας. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συμμετέχει επίσης στη βασική αξιολόγηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Ελλάδας. Οι δείκτες, τα δεδομένα και οι αξιολογήσεις θα περιληφθούν στην διετή έκθεση που εκδίδεται από τον Οργανισμό για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα συμμετάσχει σε εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες διάδοσης και ανάπτυξης ικανοτήτων του LIFE-IP CEI Ελλάδας.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο