Ο Δήμος ΒΒΒ έχει αποκτήσει νέες πηγές εσόδων μέσω ενός νέου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων. Έχει ήδη δημιουργήσει τα εδαφοβελτιωτικά λιπάσματα VITA-Green και VITA-Green Plus, κατόπιν τη χωριστής συλλογής και διαλογής φυτικών υπολειμμάτων και οργανικών/βιοδιασπώμενων αποβλήτων. Το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζεται επιστημονικά με το Δήμο ΒΒΒ για τη συλλογή και κοπή φυτικών και βιοδιασπώμενων αποβλήτων σε κομμάτια των 0,5 – 3 εκατοστών, που αναμειγνύονται με τύρφη και εδαφολογικά υποστρώματα μέσω μίας καινοτομικής βιοκαταλυτικής διαδικασίας. 400 πολίτες του Δήμου έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το VITA-GREEN.

Ο Δήμος ΒΒΒ είναι επικεφαλής  εταίρος στο έργο «Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής συστημάτων παροχών» – Benefit As You Save (BAS project) από το Δεκέμβριο του 2017 έως το Νοέμβριο του 2019 (με τη συγχρηματοδότηση του INTERREG V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020). Περισσότερα: https://benefit-as-you-save.eu/

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, σχέδια δράσης έχουν αναπτυχθεί σε μία πιλοτική περιοχή (Πηγαδάκια Βούλας) βάσει μίας κοινής μεθοδολογίας, που καθορίζουν τη διαδικασία χωριστής συλλογής και διαλογής, τους τρόπους συμμετοχής των πολιτών, τα είδη των παροχών και τους τρόπους που αυτές θα αποδίδονται στους πολίτες. Αναμένονται, αύξηση κατά 20% στο ποσοστό ανακύκλωσης καθώς και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης βάσει του συστήματος Benefit as you Save (BAS).  Η τοπική κοινωνία και οικονομία της περιοχής του Δήμου ΒΒΒ θα επωφεληθούν, καθώς η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης θα επιφέρει μείωση στα τοπικά έξοδα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο