Ο Δήμος Πάρου παρήγαγε 10.357 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) το 2017, 10.452,210 τόνους το 2018 και 11.247,440 τόνους το 2019. Τα ανακυκλώσιμα απόβλητα στην Πάρο αντιστοιχούν στο 20,02% των ΑΣΑ, όπως καταγράφεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου και στα υφιστάμενα δεδομένα για τη συλλογή αποβλήτων. Από το 2002, ο Δήμος Πάρου έχει υιοθετήσει πρακτικές ανακύκλωσης και συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών. Έως το τέλος του 2014, 470 μπλε κάδοι (ανακύκλωσης) τοποθετήθηκαν σε όλο το νησί και εγκαθιδρύθηκε ειδική υπηρεσία για την αποτελεσματική διαχείριση των AHEE. Το 2016 ήταν τοποθετημένοι 994 κάδοι μικτών αστικών αποβλήτων σε όλο το νησί,  που εξυπηρετούν το συνολικό ποσό των 886.25 κ.μ. αντίστοιχης χωρητικότητας 86.625 τόνων. Όσον αφορά στους μπλε κάδους υπήρχαν 510 συνολικά. Ο υφιστάμενος στόλος (εν έτη 2016) για τη συλλογή αποβλήτων αποτελούνταν από 19 παλαιού τύπου οχήματα, 1 εκ των οποίων συμβάλει αποκλειστικά στη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Στις υπάρχουσες δομές διαχείρισης αποβλήτων συγκαταλέγονται 1 κέντρο ανακύκλωσης και 1 χώρος υγειονομικής ταφής. Για τη διαχείριση άλλων ρευμάτων αποβλήτων ο Δήμος έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο Δήμος Πάρου πρότεινε ως μελλοντικές δράσεις στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2016 ενδεικτικά υπόγειους κάδους αποβλήτων σε παραδοσιακούς οικισμούς ενώ η χωριστή συλλογή των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων ενισχύεται από τον αυξημένο αριθμό κάδων για το κάθε ρεύμα και προμήθεια νέων απορριμματοφόρων. Επιπρόσθετα προτάθηκαν ένα «Πράσινο Σημείο» και μικρά σημεία συλλογής  για τη βελτίωση του ποσοστού ανακύκλωσης, η χωριστή συλλογή των διαφόρων ρευμάτων, η κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης, η ψηφιακή χαρτογράφηση των σημείων ανακύκλωσης καθώς και των εφαρμογών για κινητές συσκευές και τέλος δράσεις και άλλα.

 Η προοπτική από το 2020

Βάσει του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, ο στόχος για τα ΑΣΑ το 2020 είναι 12,045.38 τόνοι, με την εκτιμώμενη ποσότητα των βιοαποβλήτων στους 3,722.02 τόνους, και τον προγραμματισμένο στόχο χωριστής συλλογής να ανέρχεται στο 40% αυτών των ρευμάτων αποβλήτων.  Κατά τα λοιπά το Τοπικό Σχέδιο αναφέρει ότι «…..Το ρεύμα των ανακυκλώσιμων αποβλήτων θα ανέρχεται σε 7,034.51 τόνους συνολικά έως το 2020, εκ των οποίων το 75% θα προετοιμάζεται για επανάχρηση και ανακύκλωση,  βάσει των αντίστοιχων στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που έχουν τεθεί ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές. Όσον αφορά σε απόβλητα συσκευασίας, ο στόχος για επανάχρηση και ανακύκλωση είναι στο 79%, από ένα σύνολο 2,401.44 τόνων, για αυτό το συγκεκριμένο ρεύμα έως το 2020…..».

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Πάρου έχει πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για τη μείωση των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση, την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και την βελτίωσης των ποσοστών ανακύκλωσης με χρηματοδοτούμενα και μη  προγράμματα της τάξεως των € 4,130,431.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο