Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 από τους 61 τότε Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ σήμερα μέτοχοι είναι οι 13 Δήμοι της ΠΔΜ. Το κύριο έργο της είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων για την περιοχή (13 Δήμοι, 280.000 κάτοικοι, 100.000 τόνοι ΑΣΑ τον χρόνο). Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι ο επίσημος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία ανέπτυξε τεχνογνωσία σε τομείς όπως τα συστήματα συλλογής και μεταφοράς, η ανακύκλωση και η επεξεργασία των ΑΣΑ, ο σχεδιασμός και η συντήρηση χώρων υγειονομικής ταφής, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.α. Προτεραιότητα δόθηκε σε τομείς όπως η περιβαλλοντική μηχανική, τα συστήματα ανάλυσης και αξιολόγησης μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων,  ο μετριασμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.

Μέσα σε λίγα χρόνια η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. εξελίχθηκε σε μία ανταγωνιστική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων και έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. Η συνεργασία της με άλλες τεχνικές εταιρείες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό βελτίωσε την εμπειρία και την τεχνογνωσία της εταιρείας και την οδήγησε στην ανάληψη μεγάλων έργων όπως ο αρχικός σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμμετοχή στην Κ/ξια που ανέλαβε τη Διαχείριση Αποβλήτων των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας κ.λπ. καθώς και σε διάφορα έργα INTERREG και LIFE, με θεματικές που εκτείνονταν από την αναμόρφωση χώρων υγειονομικής ταφής και την ανακύκλωση, έως τη βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία.

Οι υποδομές υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της περιοχής Δ. Μακεδονίας,  συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής, το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των € 50 εκ.. Επίσης η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει ολοκληρώσει και έχει θέσει σε επιτυχή λειτουργία και το 1ο έργο διαχείρισης ΑΣΑ με την διαδικασία του ΣΔΙΤ το οποίο αφορά την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Η ΜΕΑ λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 και σε αυτή επεξεργάζεται το σύνολο των ΑΣΑ που παράγονται στην ΠΔΜ.

Σχετικά με τα έργα LIFE, η εταιρεία έχει εφαρμόσει με επιτυχία το έργο WASTE-C-CONTROL που στόχο είχε την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν στους φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές αερίων (GHGs) που προκύπτουν από τις δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Eπίσης η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει εφαρμόσει το έργο Material Match Making Platform (M3P) για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης μέσω της χρήσης μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις εταιρείες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Στα σχέδια της εταιρείας για την επόμενη περίοδο είναι η μετατροπή των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΚΕΟΔ) σε Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας μέσα από το οποίο θα εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το νέο ΕΣΔΑ.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο