Δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου προς μία Κυκλική Οικονομία στην ΕΕ.

 

CE Indicators

 

Το πλαίσιο παρακολούθησης που έχει   θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας αποτελείται από 10 δείκτες που αντιστοιχούν στις εξής θεματικές ενότητες:

 

 

CE ConsumptionΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τέσσερις δείκτες:

  • Αυτάρκεια πρώτων υλών για παραγωγή στην ΕΕ
  • Πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ως δείκτης για πτυχές χρηματοδότησης)
  • Παραγωγή αποβλήτων (ως δείκτης για θέματα κατανάλωσης)
  • Σπατάλη τροφίμων

CE Waste Management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δύο δείκτες:

  • Ποσοστά ανακύκλωσης (το μερίδιο των αποβλήτων που ανακυκλώνονται)
  • Ειδικές ροές αποβλήτων (απόβλητα συσκευασίας, βιολογικά απόβλητα, ηλεκτρονικά απόβλητα κ.α.)

CE Secondary Materials ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δύο δείκτες:

  • Συμβολή των ανακυκλωμένων υλικών στη ζήτηση πρώτων υλών
  • Εμπόριο ανακυκλώσιμων πρώτων υλών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και με τον υπόλοιπο κόσμο.

CE InnovationΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δύο δείκτες:

  • Ιδιωτικές επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με την ανακύκλωση και τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, ως αντιπροσωπευτική ένδειξη καινοτομίας.

Πηγή: Eurostat
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο παρακολούθησης Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ με συνοπτικά στοιχεία για το τι γνωρίζουμε σήμερα.