Το έργο LIFE-IP CEI-GREECE υποστηρίζει την εφαρμογή των βασικών εργαλείων της εθνικής πολιτικής για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία στη χώρα, με κεντρικούς άξονες την προώθηση της ιεράρχησης αποβλήτων, την αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρο και τη στροφή από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης:

Ο τομέας αποβλήτων αποτελεί καίριο πυλώνα της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας, όπως ενσωματώνεται στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία που αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο 2020 (COM(2020)98), το οποίο με σύνθημα «Λιγότερα απόβλητα, μεγαλύτερη αξία» επικεντρώνεται στην αποσύνδεση της παραγωγής αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη, τη σύνδεση της πολιτικής των προϊόντων και της πολιτικής των αποβλήτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, καθώς και στην ανάπτυξη της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών για να επιτευχθεί η κυκλική χρήση υλικών και η αποδοτικότητα των πόρων. Ειδικότερα, η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα υλοποιείται μέσω του ΕΣΔΑ, το οποίο κυρώθηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στις 31 Αυγούστου 2020 (Α’ 185) και του ΕΠΠΔΑ, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2021 και κυρώθηκε στις 24 Απριλίου 2022 (Α’ 83). Τα σχέδια αυτά θέτουν τις στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους έως το 2030 για την εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα που βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας αναγνωρίζει ότι ο μετασχηματισμός της οικονομίας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο παρουσιάζει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση, ενώ προσδίδει τη βιώσιμη διάσταση στην ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή υλοποιείται κυρίως μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2018, η οποία εφαρμόζεται μέσω του επιχειρησιακού της σχεδίου δράσης 2018-2019, το οποίο αναθεωρήθηκε τον Νοέμβριο 2021 και κυρώθηκε στις 29 Απριλίου 2022 (Α’ 84). Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (ΕΣΔΚΟ) είναι ένας οδικός χάρτης με τετραετή διάρκεια (2021-2025) και περιλαμβάνει 71 δράσεις που θα επιτρέψουν να καταστεί η οικονομία της χώρας βιώσιμη και ταυτόχρονα ανταγωνιστική. Το σχέδιο αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τις κατευθύνσεις του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, είναι συμβατό με τον εθνικό σχεδιασμό για τα απόβλητα και τις συναφείς αναπτυξιακές πολιτικές σε τομεακό και εθνικό επίπεδο και λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν το 2020-2021 για τα απόβλητα. Ο στόχος των  δράσεων είναι να συμβάλουν ουσιαστικά στον μετασχηματισμό προς μία κυκλική οικονομία, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων αγορών για ορισμένα προϊόντα και στη θέσπιση κανόνων, κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία προς μια νέα και περισσότερο βιώσιμη κατεύθυνση.

Η  Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ αποτελεί την αρχή συντονισμού επί θεμάτων κυκλικής οικονομίας. Το ΥΠΕΝ προεδρεύει της Διϋπουργικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου – Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν όργανα μόνιμου χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών για την κυκλική οικονομία.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

– Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα (Ν. 4819/2021 – ΦΕΚ Α’ 129)
– Νόμος για τα πλαστικά μιας χρήσης (Ν. 4736/2020 – ΦΕΚ Α’ 200)
– Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υγειονομική ταφή (ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 – ΦΕΚ Β’ 4514)
– Κοινή Υπουργική Απόφαση για ΟΤΚΖ, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές & ΑΗΗΕ (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81490/1650/2021 – ΦΕΚ Β’ 4382)

Άλλα εθνικά σχέδια υψηλής συνάφειας με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας

Συμβολή του έργου

Με τα πιλοτικά έργα, τις δράσεις επίδειξης, τις δράσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, καθώς και τις δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων, το έργο LIFE-IP CEI-GREECE υποστηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την κυκλική οικονομία. Οι κατευθύνσεις και οι στόχοι των εθνικών σχεδίων που συνδέονται στενά με το έργο (ΕΣΔΑ, ΕΠΠΔΑ και ΕΣΔΚΟ) αφορούν κυρίως στην προαγωγή του σχεδιασμού δικτύου υποδομών με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων, τη βελτιστοποίηση της παρακολούθησης, την εφαρμογή κινήτρων και άλλων μέσων, καθώς και την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό την προώθηση ανώτερα ιεραρχικά επιλογών διαχείρισης που υποστηρίζουν την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Αναλυτικά, η συμβολή του έργου στην εφαρμογή των στρατηγικών προτεραιότητας υψηλής συνάφειας των εθνικών σχεδίων:

 • Προώθηση της ιεράρχησης αποβλήτων στην πράξη – στροφή προς λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία:
  • Πιλοτικό έργο – Δημιουργία ενισχυμένων πράσινων σημείων (ΠΣ & ΚΔΕΥ) στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας για την υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση /ανακύκλωση
  • Οδηγός εφαρμογής ΠΣ & ΚΔΕΥ
  • Πιλοτικό έργο – Εφαρμογή κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, σε 4 επιλεγμένες νησιωτικές και 1 ορεινή περιοχή
  • Πιλοτικό έργο – Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα της χωριστής συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (ΕΟΑ) σε 1 περιφέρεια και 1 αστικό δήμο
  • Οδηγός εφαρμογής χωριστής συλλογής ΕΟΑ
 • Υποστήριξη της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων:
  • Υλοποίηση της δράσης των εθνικών σχεδίων για την εκπόνηση ειδικού προγράμματος πρόληψης
  • Σχεδιασμός μέτρησης, καταγραφή και αξιολόγηση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων
  • Δημιουργία πλατφόρμας για την αναδιανομή αποβλήτων τροφίμων
  • Δράσεις επίδειξης πρόληψης αποβλήτων τροφίμων
  • Ίδρυση φόρουμ πρόληψης αποβλήτων τροφίμων
 • Ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων – ανάκτηση αποβλήτων εντατικής κτηνοτροφίας – προώθηση βιοοικονομίας:
  • Οδηγός καλών πρακτικών και e-εργαλείο για την αξιοποίηση αποβλήτων τομέα αγροδιατροφής
  • Προώθηση σύναψης εθελοντικών συμμαχιών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο για τη διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής
 • Βιώσιμη παραγωγή μέσω της υποστήριξης της βιομηχανικής συμβίωσης και αύξησης χρήσης δευτερογενών υλικών:
  • Υιοθέτηση / ανάπτυξη προτύπων για δευτερογενή υλικά
 • Αξιοποίηση οικονομικών εργαλείων για την προώθηση της ιεράρχησης αποβλήτων:
  • Πιλοτική εφαρμογή Πληρώνω-Οσο-Πετάω (ΠΟΠ) σε έναν αστικό δήμο σε πλήρη κλίμακα
  • Οδηγός ΠΟΠ για τους δήμους
 • Βελτίωση δεδομένων αποβλήτων και ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας:
  • Βελτίωση γνωσιακής βάσης για τις υποδομές ανάκτησης αποβλήτων της χώρας
  • Ανάπτυξη εθνικών δεικτών και λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κυκλική Οικονομία
 • Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία – εφαρμογή EU taxonomy για επενδύσεις στην κυκλική οικονομία
  • Ανάπτυξη προδιαγραφών κυκλικής οικονομίας για χρηματοδοτικά εργαλεία και ενσωμάτωση δεικτών και προδιαγραφών για τη διαχείριση αποβλήτων
  • Κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων (υποχρεωτική δράση LIFE IP)
 • Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων και ευρύτερου κοινού – προώθηση βιώσιμης κατανάλωσης και αντιμετώπισης των αποβλήτων ως πόρο
  • Δέσμευση εμπλεκόμενων φορέων και δράσεις οικοδόμησης δυναμικού (εργαστήρια, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού Εθνικού Αποθετηρίου για την Κυκλική Οικονομία
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης αποτελεσμάτων έργου (περιφερειακές και τοπικές εκδηλώσεις, ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό)
  • Βιωματικό πάρκο ανακύκλωσης, επισκευής και επαναχρησιμοποίησης σε έναν αστικό δήμο

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο