Το Πράσινο Ταμείο (ΠΡΤΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ. Ο Νόμος 3889/2010 του επιτρέπει μία ευρεία διανομή κεφαλαίων (που προέρχονται από περιβαλλοντικούς φόρους, τέλη για περιβαλλοντικές ζημίες, συστήματα εμπορίας εκπομπών ρύπων κ.λπ.) σε στοχευμένα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στην πράξη, τα κεφάλαια του Πράσινου Ταμείου λειτουργούν ως το μόνο εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο αφοσιωμένο σε περιβαλλοντικούς σκοπούς τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι να ενθαρρύνει την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της προστασίας  του περιβάλλοντος παρέχοντας διοικητική, οικονομική, τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη σε προγράμματα, μέτρα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Προς το σκοπό αυτό, το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζει το ΥΠΕΝ  για να τεθούν σε εφαρμογή από άλλα Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, τοπικές αρχές, νομικές οντότητες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου τομέα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου ξεπερνάει τα 60 εκ. €.

Οι αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνουν:

  1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων για μέτρα και δράσεις χρηματοδότησης για την προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εφαρμογής περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.
  2. Την αξιολόγηση, επιλογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων που λαμβάνουν χρηματοδότηση.
  3. Την εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επιλογή μεμονωμένων φορέων υλοποίησης των παραπάνω, τη σύναψη συμφωνιών με αυτούς ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από Πράσινους Πόρους και την παρακολούθηση αυτών των συμφωνιών.
  4. Την προετοιμασία προτάσεων και την παρουσίαση τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ως ένας από τους ελάχιστους κρατικούς οργανισμούς με τις δικές του χρηματοδοτικές ροές αφιερωμένες στο περιβάλλον, το Πράσινο Ταμείο παίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική υποστήριξη των Οικοτόπων και Οδηγιών για τα Πτηνά και των περιοχών Natura 2000 της Ελλάδας. Το Πράσινο Ταμείο είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα για το Περιβάλλον και συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε 3 Ολοκληρωμένα έργα LIFE (Ιntegrated Projects) και 4 παραδοσιακά έργα LIFE (Traditional Projects), καθώς και σε ένα έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Capacity Building Project), ως συντονιστής για την Ελλάδα. Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο καλύπτει μέρος της εθνικής συμμετοχής σε εγκεκριμένα έργα LIFE.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο