Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως μία μη κερδοσκοπική νομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούμενη από το Κράτος υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Βιομηχανίας. Με το άρθρο 6, της νομοθετικής πράξης 4109/2013, ιδρύθηκε η νομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και ακρωνύμιο ΕΣΥΠ. Σύμφωνα με την πράξη τροποποιήθηκε ο «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ» και ενσωματώθηκε στο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – ΕΣΥΠ» ως μία αυτόνομη μονάδα, με λειτουργική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με το ακρωνύμιο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΛΟΤ, το ΕΣΥΠ – Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι το μοναδικό όργανο, σε εθνικό επίπεδο για την έγκριση, δημοσίευση και διανομή των Εθνικών Προτύπων. Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ είναι το αναγνωρισμένο εθνικό μέλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, όπως οι ISO, IEC, CEN, CENELEC και ETSI. Τέλος, ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ παρέχει ενημερωτικές υπηρεσίες για την Τυποποίηση και για την Νομοθεσία της ΕΕ, όπως και εξειδικευμένα ανοιχτά ή κλειστού τύπου για εσωτερική χρήση,  εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα σχετικά με την Τυποποίηση, την Ποιότητα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που τίθενται από  Ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, συγκεκριμένα τους CEN και CENELEC.

Στον ΕΛΟΤ λειτουργούν Επιτροπές Τυποποίησης για την Κυκλική Οικονομία και το Περιβάλλον με στόχο:

  • Την υποστήριξη των σχετικών εθνικών πολιτικών και την νομική εναρμόνιση σε εθνικό επίπεδο με το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
  • Τη σύνταξη Ελληνικών προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και κωδικών ορθής πρακτικής.
  • Την παρακολούθηση και συμμετοχή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων Τυποποίησης, σε αυτό τον τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece, o ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ θα συμμετέχει κυρίως σε δραστηριότητες  τυποποίησης δευτερογενών υλικών και διαδικασιών, καθώς και στην απαιτούμενη δικτύωση και διάδοση των σχετικών δράσεων, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο