Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Ο ΕΟΑΝ μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης ή/και προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των μέτρων και προγραμμάτων αυτών.

Βασικός σκοπός του EOAN είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που υπάγονται στο πλαίσιο του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4496/2017 και ισχύει.

 Στρατηγικοί στόχοι του ΕΟΑΝ είναι:

  1. Η μείωση δημιουργίας αποβλήτων μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων πρόληψης, που αφορούν στα στάδια του σχεδιασμού και της κατανάλωσης ενός προϊόντος.
  2. Η προώθηση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, που αφορούν στην οργάνωση όλων των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.
  3. Η διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης μέσω της ενίσχυσης των ελέγχων όλων των εμπλεκομένων φορέων.
  4. Η εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των ενδιαφερομένων μερών για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση και ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Οργανισμού
  5. Η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού.

Συμμετείχε σε δύο Προγράμματα LIFE [LIFE ReWEEE (LIFE14 ENV/GR/000858) και LIFE Debag (LIFE14 GIE/GR/001127)] και λαμβάνει μέρος ενεργά σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.  για την εκπλήρωση των στρατηγικών του στόχων.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο