Η Θεσσαλονίκη είναι το πιο σημαντικό διοικητικό, πολιτιστικό και επιχειρηματικό κέντρο στη βόρεια Ελλάδα, και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Η μητροπολιτική περιοχή φιλοξενεί  1,1 εκατομμύρια κατοίκους εντός της  ευρύτερης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας των 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό 325.000 κατοίκους, είναι στο κέντρο της μητροπολιτικής περιοχής και αποτελεί έναν από τους κυριότερους δημόσιους εταίρους και τοπική αρχή  της πόλης. Ως Φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στοχεύει στην ανάπτυξη της πόλης σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της, που περιλαμβάνουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτιστικά θέματα και τα ζητήματα καθημερινότητας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης  έχει υιοθετήσει μια Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων, που ακολουθεί και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα, με κύριους άξονες την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της συλλογής και αποκομιδής, τη σταδιακή ανάπτυξη της διακριτής διαλογής στην πηγή, την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης, τη λειτουργία πράσινων σημείων καθώς και τη δημιουργία δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. Η υπεύθυνη Υπηρεσία για την υλοποίηση όλων αυτών είναι η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,  αρμόδια επίσης για την εξασφάλιση της τακτικής συλλογής και της μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από την πόλη, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη διαχείριση-συντήρηση του τροχαίου υλικού του Δήμου.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece ο Δήμος θα υλοποιήσει δομές που εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό σύγχρονου συστήματος για την Διαλογή στην Πηγή, την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας και την ευρεία προβολή της στους δημότες και ιδιαίτερα στους νέους-μαθητές. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν:

  • Ένα Ενισχυμένο Πράσινο Σημείο (ΕΠΣ), το οποίο  είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεχθέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για επαναχρησιμοποίηση ή για ανακύκλωση. Επιπλέον, το ΕΠΣ θα δρα ως κόμβος για την προβολή των ενεργειών επιδιόρθωσης και επανάχρησης. Στους χώρους του θα γίνονται και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και συσκευασία. Το ΕΠΣ θα πλαισιωθεί μελλοντικά και από Γωνιές Ανακύκλωσης, με στόχο τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση των αποβλήτων σε επίπεδο γειτονιάς, σχολείων, εμπορικών κέντρων κ.λπ.
  • Ένα Βιωματικό Πάρκο όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά υλικά, τα οποία θα φέρνουν από το σπίτι, μπορούν να επεξεργαστούν και στη συνέχεια να ανακυκλωθούν. Θα υπάρχουν χώροι εκπαίδευσης και επίδειξης όπου ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον διαχωρισμό μεταξύ επανάχρησης και ανακύκλωσης. Με τον τρόπο αυτό θα καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση στις μελλοντικές γενιές. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα repair cafe, όπου δημότες με τη βοήθεια ειδικών θα μπορούν επιδιορθώνουν  μία ευρεία γκάμα αντικειμένων με σκοπό την επανάχρησή των. Ο συγκεκριμένος χώρος θα είναι ανοιχτός για όλους τους Δημότες κατά τις απογευματινές ώρες.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο