Ο Δήμος Αλοννήσου, παρήγαγε 783.47 τόνους μικτών αποβλήτων το 2014, το σύνολο των οποίων κατέληγε σε ταφή, και 74.97 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία ανακυκλώθηκαν. Στον Δήμο υπάρχει ένας χώρος υγειονομικής ταφής για αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και ενεργά προγράμματα για τη χωριστή συλλογή των ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων οι συλλεγόμενες ποσότητες των οποίων, προωθούνται στο κέντρο ανακύκλωσης Λάρισας, στη Θεσσαλία. Για την διαχείριση άλλων ρευμάτων αποβλήτων (ελαστικά, λαμπτήρες και ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός), ο Δήμος Αλοννήσου έχει συνάψει συμφωνίες με δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες.

Η προοπτική από το 2020

Για το 2020, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου προβλέπει μία ποσότητα 950 τόνων ΑΣΑ, που αποτελείται από 420.85 τόνους οργανικών αποβλήτων, 210.90 τόνους χαρτιού και χαρτονιού, 123.05 τόνους πλαστικού, 37.05 τόνους μετάλλου, 40.85 τόνους γυαλιού, 43.70 τόνους αποβλήτων από ξύλο και 64.60 τόνους άλλων τύπων αποβλήτων. Η οικιακή κομποστοποίηση και η διαλογή στην πηγή, θα συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών βιο-αποβλήτων που αποτρέπονται από την υγειονομική ταφή, καθώς η διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκτηση του 65% αυτού του ρεύματος.

Με στόχο την επίτευξη της υγειονομικής ταφής για λιγότερο από το 30% των ΑΣΑ, είναι απαραίτητο η Αλόννησος να επεξεργάζεται 471.39 τόνους μικτών αποβλήτων το χρόνο, ώστε να επιτευχθεί η ανάκτηση 190.84 τόνων από υλικά, λιπάσματα (compost)  και μέταλλα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες που ανακτώνται από τα προγράμματα διαλογής στην πηγή.

Η Αλόννησος προσβλέπει να επιτύχει του προαναφερθέντες στόχους μέσω ενός συνδυασμού δράσεων: ενίσχυση της ευαισθητοποίησης ως προς τα οφέλη της μείωσης αποβλήτων  συσκευασίας, επαναχρησιμοποίηση και επιδιόρθωση των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών αποβλήτων και ως εκ τούτου μείωση την ΑΗΗΕ, σεμινάρια σχετικά με την επανάχρηση αποβλήτων, προώθηση της μείωσης παραγωγής αποβλήτων μέσω ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η οικιακή κομποστοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των βιοαποβλήτων, και ως εκ τούτου,  η δημοτική αρχή θα παραδώσει κάδους κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές του νησιού, όπου καταγράφεται αυξημένη παραγωγή βιοαποβλήτων.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο