Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.  Συστάθηκε το 2006, με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών και την ενεργοποίηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο, το οποίο να βασίζεται στην αειφόρο και έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων και υποδομών, στον βιώσιμο τουρισμό αξιοποιώντας τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους των νησιών και στη λειτουργική διασύνδεση του πρωτογενούς με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ μετρά 52 μέλη (2020), εκ των οποίων 48 νησιωτικοί Δήμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο, οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

Τα οφέλη συμμετοχής στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συνοψίζονται ως εξής:

  1. Πολιτική για τα νησιά: i) Προώθηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσεων νησιωτικής πολιτικής, ii) Συνέργειες με Ευρωπαϊκά νησιά, iii) Αποδοτική συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ, καθώς και με την κεντρική διοίκηση.
  2. Τεχνική υποστήριξη: i) Ωρίμανση έργων για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων, ii) Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις για υποστήριξη των μελών του, iii) Επίτευξη οικονομιών κλίμακας για έργα που αφορούν περισσότερους από έναν Δήμους, iv) Κατάρτιση στελεχών ΟΤΑ σε θέματα νέων τεχνολογιών, χρηματοδοτικών εργαλείων νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
  3. Δικτύωση: i) Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΟΤΑ από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, προσκλήσεις και προγράμματα, ii) Υποστήριξη στην υλοποίηση συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης, iii) Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια για προβολή και ενημέρωση.
  4. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα: i) Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για υλοποίηση επιδεικτικών έργων καινοτομίας στα μέλη του, ii) Eπίσημος φορέας προώθησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και του Συμφώνου των Νησιών, iii) Απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με λοιπούς Ευρωπαϊκούς φορείς.

Έργα, προγράμματα και πρωτοβουλίες

Πρωτοβουλία « Έξυπνα Νησιά»: Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αποτελεί μια προσπάθεια που ξεκίνησαν οι νησιωτικές αρχές της Ευρώπης μετά από χρόνια συνεργασίας με στόχο να επικοινωνήσουν τη σημαντική δυναμική των νησιών να λειτουργήσουν ως πεδία τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καινοτομίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, η Πρωτοβουλία προτάσσει την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και υποδομών τοπικά, μέσω της υλοποίησης έργων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της ήπιας κινητικότητας και της κυκλικής οικονομίας με την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Υιοθετώντας ολοκληρωμένες «έξυπνες» λύσεις, τα νησιά μπορούν να αντιμετωπίσουν δομικά προβλήματα που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα, και να εξασφαλίσουν βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες. Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συντονίζει την Πρωτοβουλία, την οποία στηρίζουν πάνω από 200 δήμοι και περιφέρειες, δίκτυα και ενεργειακά γραφεία νησιών από όλη την Ευρώπη.

SMILEGOV: Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συντόνισε το έργο με τη συμμετοχή 13 νησιών εταίρων από όλη την Ευρωπαϊκή νησιωτική επικράτεια που συνεργάστηκαν σε ομάδες, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιπέδων διοίκησης για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στα νησιά που συμμετείχαν στο έργο, και την ωρίμανση έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

Κύθνος – Έξυπνο Νησί: Το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση του μοναδικού φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της Κύθνου προς όφελος μιας ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης, που μακροπρόθεσμα θα παράγει πλούτο και θα εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την αναβάθμιση και την ολοκληρωμένη διαχείριση των τοπικών υποδομών ενέργειας, υδατικών πόρων, αποβλήτων, μεταφορών και οδοφωτισμού.

Μελέτη για παραγωγή βιοαερίου, Δήμος Νάξου: Μελέτη σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση τοπικών αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου.

Εκπαίδευση στα Έξυπνα Νησιά: Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια μία σειράς δράσεων ως μέρος της πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», με σκοπό την παροχή γνώσης και ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες. Στόχος είναι να δοθούν λύσεις στα μακροχρόνια προβλήματα/προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές των Ελληνικών νησιών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν τους μαθητές τους στην εκμάθηση και εφαρμογή τέτοιων λύσεων, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη του τόπου τους.

Καμπάνια για την πλαστική σακούλα: Καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», για 49 νησιωτικά σχολεία, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη μείωση αποβλήτων (EWWR). Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ έχει δυναμικά εντάξει τα ελληνικά νησιά στον Ευρωπαϊκό χάρτη των περιοχών που λένε ΝΑΙ στη μείωση των αποβλήτων, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των νησιών να μετατραπούν σε περιοχές άνθησης της Κυκλικής Οικονομίας.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο