Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το Σχέδιο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (παραδοτέο E1.D1), το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο ελέγχου και θα δημοσιοποιηθεί με την ολοκλήρωσή του. Το σχέδιο αποτελεί έναν οδηγό για όλους τους εταίρους του έργου, με βάση τον οποίο θα δρομολογηθεί η επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων του LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Ενέργειες Επικοινωνίας LIFE-IP CEI-Greece

Το σχέδιο περιγράφει το πλαίσιο των ενεργειών Επικοινωνίας του έργου, ξεκινώντας από την υφιστάμενη κατάσταση, την αποτύπωση των επικοινωνιακών στόχων του, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τον τρόπο διοργάνωσης των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των συνεδρίων και ημερίδων του, την επικοινωνιακή ταυτότητα, τις δράσεις και τα εργαλεία επικοινωνίας καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία δικτύωσης. Τέλος παραθέτει τα παραδοτέα και τους δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης  (KPIs) του έργου.

Οι αποδέκτες του έργου LIFE-IP CEI-Greece χωρίζονται σε 38 κατηγορίες κοινού, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο παραδοτέο.  Σε κάθε κοινό-στόχο αντιστοιχούν ενέργειες επικοινωνιακής στρατηγικής που χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: συμμετοχή σε δράσεις, οικοδόμηση δυναμικού, ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση, για την κάθε ενέργεια επικοινωνιακής στρατηγικής, του σκοπού και των εργαλείων επικοινωνίας, μέσω των οποίων προτείνεται η προσέγγιση του κοινού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ LIFEIP CEIGreece

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ LIFEIP CEIGreece

Αλλάζουμε συμπεριφορά απέναντι στα απόβλητα – Ώρα για Δράση.

 

 

Με το κεντρικό αφήγημα του έργου να εστιάζει στη βελτίωση της στάσης ή/και αλλαγή της συμπεριφοράς των φορέων, των επαγγελματιών και των πολιτών σε σχέση με τα απόβλητα, οι ενότητες για την ανάπτυξη μηνυμάτων ως προς τα οφέλη που σχετίζονται με την προσδοκώμενη αλλαγή συμπεριφοράς, θα εστιάζουν στα ακόλουθα θέματα.

 

 

Θεματικές Ενότητες Μηνυμάτων LIFE-IP CEI-Greece.

Το κεντρικό αφήγημα του έργου μπορεί να προωθηθεί σε 3 επίπεδα, στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς χάραξης/άσκησης πολιτικής όπως φαίνεται παρακάτω: