Ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 – 2030 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Κεντρικός στόχος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων είναι να παράγονται λιγότερα απόβλητα στη χώρα.

Οι πολιτικές, οι οποίες περιγράφονται, εστιάζουν στην προώθηση και την υποστήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης και ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων, ιδιαιτέρως προωθώντας την επισκευασιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων.

Οι βασικές προτεραιότητες και οι αντίστοιχες δράσεις, που προωθούνται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, αφορούν κυρίως σε:

  • Απόβλητα Τροφίμων
  • Πλαστικά μίας χρήσης
  • Χαρτί
  • Συσκευασίες – πλαστικές σακούλες μεταφοράς
  • Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  •  Ειδικές κατηγορίες αστικών αποβλήτων (π.χ. ρουχισμός, έπιπλα)
  • Βιομηχανικά Απόβλητα
  • Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο LIFE-IP CEI-Greece έχει αναλάβει την εκπόνηση ειδικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής προσπάθειας για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων. To έργο περιλαμβάνει επίσης σειρά δράσεων για την πρόληψη και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης για ειδικές κατηγορίες αστικών αποβλήτων.

Δείτε εδώ το αναλυτικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030,  με τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Κώστα Σκρέκα και του ΓΓ Συντονισμού & Διαχείρισης Αποβλήτων  κου Μανώλη Γραφάκου.