Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (2020 – 2023) τίθεται σε διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2020.

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι οι εξής:

  • Η καθιέρωση και η εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και έργων.
  • Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και παροχής πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις.
  • Η διάδοση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού οφέλους που αποφέρουν οι ΠΔΣ.
  • Η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων, όπως των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, στη διαδικασία των ΠΔΣ.
  • Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και η επικαιροποίησή τους για τη βέλτιστη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και την προσαρμογή του στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα στο πεδίο αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων εδώ.