Στο πλαίσιο της δράσης C5 «Ανάπτυξη τοπικών/ περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αγροδιατροφικών αποβλήτων» κατά τη διεξαγωγή του 2ου συνεδρίου του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece, που έγινε στις 16 Νοεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, υπεγράφησαν με επιτυχία δύο εθελοντικές συμφωνίες,  για τη διαχείριση αγροδιατροφικών αποβλήτων με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Η πρώτη συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ των δύο έργων LIFE, IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» και MicliFEED «Η μεσογειακή διατροφή των μηρυκαστικών ενάντια στην κλιματική αλλαγή», με σκοπό την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στο πλαίσιο των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. Στην εθελοντική αυτή συμφωνία συμμετέχουν το Υ.Π.ΕΝ., το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, όπως παραγωγοί αποβλήτων και ζωοτροφών.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας αναμένεται να επιτευχθούν η ανταλλαγή γνώσης/δεδομένων και η ανεύρεση νέων λύσεων που ανταποκρίνονται στα τοπικά προβλήματα, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν επενδυτικές ευκαιρίες, με αναμενόμενα αποτελέσματα τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων που απαιτούν διαχείριση, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μη ενδεδειγμένες υφιστάμενες πρακτικές, την παραγωγή νέων προϊόντων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα κ.ο.κ.

Αριστερά η κα Μάνη, συντονίστρια του έργου LIFE-IP CEI-Greece από το ΥΠΕΝ και δεξιά η κα Σωτηράκη, συντονίστρια του έργου LIFE MicliFEED από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την υπογραφή της εθελοντικής συμφωνίας.

H δεύτερη συμμαχία που υπεγράφη, για τη διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων έχει ως επίκεντρο την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μνημόνιο αυτό υπέγραψαν σημαντικοί φορείς οι οποίοι με τις αρμοδιότητές τους και με την τεχνογνωσία τους θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτής της συμμαχίας που είναι η εξεύρεση λύσης μέσα από την κυκλική οικονομία, για τη διαχείριση αποβλήτων της αγροδιατροφικής αλυσίδας με τρόπο που θα δώσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία και στο περιβάλλον. Οι συνεργασίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής της εθελοντικής συμφωνίας θα δημιουργήσουν νέες αλυσίδες αξίας και θέσεις εργασίας και θα επιφέρουν, με την εγκατάσταση τεχνολογικά καινοτόμων συστημάτων, μείωση του τελικού όγκου των παραγόμενων αποβλήτων.  Συγκεκριμένα το μνημόνιο αυτό υπεγράφη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής του ΑΠΘ -ΚΕΑΓΡΟ, την Αγροτεχνολογική Εξαγωγική Σύμπραξη (AgroTechnology Export Cluster) την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και InCommon, τις εταιρίες Skolix και CLIMERGIA και το Υ.Π.ΕΝ.

Στα δεξιά ο κος Χωματίδης, Εμπειρογνώμων Κυκλικής Οικονομίας και Πληροφορικής από το Πράσινο Ταμείο. Από αριστερά τη συμφωνία υπογράφουν οι κκ. Τσαμουρτζής, Δ/νων Σύμβουλος της Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης και Παπαγιαννόπουλος Operation & Project Manager της InCommOn και η κα Λούντζη, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ.

Οι εθελοντικές αυτές συμμαχίες, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece, θα αποτελέσουν ένα εργαλείο για την εφαρμογή της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων και τη μόχλευση πόρων για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία στην πράξη.