Ο Δήμος Αντιπάρου παρήγαγε 1,237.7 τόνους ΑΣΑ το 2016, αποτελούμενα από 394.2 τόνους οργανικών αποβλήτων, 340.5 τόνους από χαρτί και χαρτόνι, 254.4 τόνους πλαστικού, 42.5 τόνους μετάλλου, 87.4 τόνους γυαλιού, 6.1 τόνους ξύλου και 148.6 τόνους άλλων μη προσδιορισμένων αποβλήτων. Σήμερα δεν υπάρχουν υποδομές διαχείρισης αποβλήτων στην Αντίπαρο και όλα τα απόβλητα καταλήγουν στην κοντινή Πάρο.

Η προοπτική από το 2020

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου προβλέπει μικρή μείωση της παραγωγής ΑΣΑ, συγκεκριμένα στους 1,261.1 τόνους μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο Δήμος προσβλέπει στη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στο νησί και χώρου για την ανταλλαγή υλικών προκειμένου αυτά να επαναχρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται και μείωση του ποσοστού των ΑΣΑ.

Μία ακόμα πρωτοβουλία για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης αποβλήτων είναι οι καφέ κάδοι (για βιοαπόβλητα) σε όλη την έκταση του Δήμου, που απευθύνονται συγκεκριμένα σε ‘μεγάλους’ παραγωγούς βιοαποβλήτων. Τα συλλεχθέντα βιοαπόβλητα θα συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του Δήμου. Ο Δήμος Αντιπάρου στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τα οφέλη της χωριστής συλλογής διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων (βιοαπόβλητα, βιοδιασπώμενα βρώσιμα έλαια, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα) μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και τη λειτουργία ενός «Πράσινου Σημείου».

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Αντιπάρου έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς την μείωση παραγωγής αποβλήτων και την επανάχρηση υλικών, την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και τη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης από χρηματοδοτούμενες δράσεις της τάξης των € 1,183,431.00 που περιλαμβάνουν «Πράσινα Σημεία», αλυσίδες για τη χωριστή συλλογή ρευμάτων αποβλήτων, μία μονάδα κομποστοποίησης, ένα κέντρο για τη μεταφορά αποβλήτων και την αναμόρφωση της παλαιάς χωματερής.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο